ข่าวประชาสัมพันธ์
2023-11-14

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน MOC Market by Biz Club ครั้งที่ 6 

ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 

โดย Biz Club THAILAND เพื่อกระตุ้นยอดขายช่วงปลายปีแก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ 

MOC Biz Club รวมทั้ง นำแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคไปวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

ตามแนวทาง ‘ตลาดนำการผลิต’ ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตสินค้ากับความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต และมีโอกาสสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ นายวิฑูร สุขพูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารกรมฯ นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล 

ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ผู้บริหารเครือข่ายฯ คณะกรรมการเครือข่ายฯ 

และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club THAILAND เข้าร่วมงานฯ ด้วย งานจัดขึ้นระว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2566 

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์