ข่าวประชาสัมพันธ์
2020-12-14

      พานิชย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการเคลือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดสุรินทร์ 

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องขอใช้พื้นที่บริเวณ
ลานกว้างหน้าศาลากลาง เพื่อการจัดนิทรรศของดีโอท็อบจังหวัดสุรินทร์และ
ต่างจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ เช่น บิสคลับบุรีรัมย์ บิสคลับศรีษะเกษ 
ร้อยเอ็ด อุดรธานี เป็นต้นฯลฯ การจัดงานครั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการ ในช่วงต้นปี โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 27-31 มค.2564