ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อภูมิพัฒน์ รัตนพงศ์บวร
หน่วยงาน / บริษัทบวรศิริ
เครือข่ายจังหวัดกรุงเทพฯ
ประธานเครือข่าย กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์

"สร้างพลังและพัฒนา Biz Club สู่การค้าที่เข้มแข็งและยั่งยืน"


พันธกิจ

  •   ส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโอกาสทางการค้า ระหว่างกลุ่มสมาชิก Biz Club กับคู่ค้า, กลุ่มทุน รวมไปถึงการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
  • เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ พัฒนาศํกยภาพผู้ประกอบการ