ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อธุรกิจกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานเครือข่าย แม่ฮ่องสอน