ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชัยกานต์ มาแทน
หน่วยงาน / บริษัทบริษัท ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
ประธานเครือข่าย พัทลุง
 • ชื่อตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
  หน่วยงาน / บริษัทคนังผ้ามัดย้อม
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อยุทธพล ซุนเซ่ง
  หน่วยงาน / บริษัทศิวะนาฎ
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อลาวัณย์ เวชสาร
  หน่วยงาน / บริษัทนันท์ขนมไทย
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อปัญจทรัพย์ ศรีจันทร์งาม
  หน่วยงาน / บริษัทร้านแปลกใหม่
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อปิยวรรณ์ ตันสุวรรณ
  หน่วยงาน / บริษัทpiyawun ปิยวรรณ์
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อเอก คงทอง
  หน่วยงาน / บริษัทครัวลุงเอก
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อประกอบ รัตนานุกูล
  หน่วยงาน / บริษัทบ้าน ขนมนายช่างกูด
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อวัจนารัตน์ มณีรัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทร้านไข่เค็มคุณย่า
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อยุพิน ด้วงไพรี
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อวิภารัตน์ ขาวคง
  หน่วยงาน / บริษัทร้านพันด้าย
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง