ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชัยกานต์ มาแทน
หน่วยงาน / บริษัทบริษัท ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
ประธานเครือข่าย พัทลุง
 • ชื่อปัญจทรัพย์ ศรีจันทร์งาม
  หน่วยงาน / บริษัทร้านแปลกใหม่
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อปิยวรรณ์ ตันสุวรรณ
  หน่วยงาน / บริษัทpiyawun ปิยวรรณ์
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อเอก คงทอง
  หน่วยงาน / บริษัทครัวลุงเอก
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อประกอบ รัตนานุกูล
  หน่วยงาน / บริษัทบ้าน ขนมนายช่างกูด
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อยุพิน ด้วงไพรี
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อวิภารัตน์ ขาวคง
  หน่วยงาน / บริษัทร้านพันด้าย
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อกิรมล หลิบแก้ว
  หน่วยงาน / บริษัทย้านโนรา
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อคองศรี นพรัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทข้าวแต๋นเจ๊ศรี
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่ออาพร คงแสง
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนธารน้ำใส
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
 • ชื่อสมจิตร์ แก้วขำ
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือ บ้านอ้ายใหญ่
  เครือข่ายจังหวัดพัทลุง