ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์
หน่วยงาน / บริษัทขวัญมุย จำกัด
เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานเครือข่าย นครศรีธรรมราช
 • ชื่อสมปราชญ์ ศรีวิเลิศ
  หน่วยงาน / บริษัทอฏิภร
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อวิมลศิริ วงศ์แดง
  หน่วยงาน / บริษัทสุเมชิ ซูชิ
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อสุนิษา อุ่นจันทร์
  หน่วยงาน / บริษัทสุเมชิ ซูชิ
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อพเยาว์ ไชยมล
  หน่วยงาน / บริษัทปลาพันตะไคร้
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อกฤตวิทย์ บัวเพ็ชร์
  หน่วยงาน / บริษัทสับปะรดสีสวนบ้านไหม
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อชลวัชร เรืองรุจิระ
  หน่วยงาน / บริษัทสตรัท โปรเฟสชั่น จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อธีรยุทธ์ เปรมปราโมใทย์
  หน่วยงาน / บริษัทปลาจับไม้ ชายปืน
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อดรรชณี ยับสุวรรณกุล
  หน่วยงาน / บริษัทซาลาเปาเมืองลิกอร์
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อฐิติวินท์ เกียรติ์เมธา
  หน่วยงาน / บริษัทไทยมาเส็ก จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อศุภฤกษ์ ภักดีอักษร
  หน่วยงาน / บริษัทเจ้าถั่วน้อย
  เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช