ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่ออนันต์ ดอกกุหลาบ
หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว
เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานเครือข่าย สุพรรณบุรี
 • ชื่อดลนภัทท มะลิทอง
  หน่วยงาน / บริษัทอาหมวยบ้านสตูดิโอ
  เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชื่อดวงพร จันทร์สุริยศักดิ์
  หน่วยงาน / บริษัทดวงพรเสื้อสตรี
  เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชื่ออรนุช ไตรโพธิ์
  หน่วยงาน / บริษัทขนมเปี๊ยะสดแม่ออม
  เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชื่อปรรณพัชร์ เกษโกวิท
  หน่วยงาน / บริษัทนันทวรรณ
  เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชื่อสำเริง รักราช
  หน่วยงาน / บริษัทนายสำเริง รักราช
  เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชื่อประมวล ทวีเลิศ
  หน่วยงาน / บริษัทผลิตภัณฑ์กะลานาลาว
  เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชื่อจารุพัฒน์ พิลึก
  หน่วยงาน / บริษัทผักผลไม้ปลอดสารพิษ
  เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชื่อน้ำเชื่อม โตพันธุ์ดี
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านช่างเงิน
  เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชื่อสุภาภรณ์ จินดาไตรรัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทนิดา ยัวร์ชอป
  เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชื่อณัฐภัทร ดีสาระ
  หน่วยงาน / บริษัทBoonpreecha
  เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี