ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อเพ็ชรเกษฒ ส่งศิริ
หน่วยงาน / บริษัท
เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานเครือข่าย อุตรดิตถ์
 • ชื่อดวงกมล มัชฌิมา
  หน่วยงาน / บริษัทดวงกมลผ้าทอ
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อวรรณารัตน์ จินดารัตน์
  หน่วยงาน / บริษัทครัวผ้าทอ
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อศิริชล เปี้ยจันทร์
  หน่วยงาน / บริษัท199คลินิกเวชกรรม
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อต่อม ท้าวน้อย
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบ วังสัมพันธ์
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่ออมร ศรีคำ
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนมะขามแปลงใหญ่อำเภอฟากท่า
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อลำบอง หลวงมั่ง
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อชัยภัทร เมืองศรีสุข
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มโคแปลงใหญ่อำเภอฟากท่า
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อแสงจันทร์ เสาตังแก
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มทอผ้าบ้านเดิ่น
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อสุดา ใจด้วง
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านวังอ้อ
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อสุวรรณี ทาต่อย
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแห้ว
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์