ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อเพ็ชรเกษฒ ส่งศิริ
หน่วยงาน / บริษัท
เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานเครือข่าย อุตรดิตถ์
 • ชื่อนางเครือมาศ พริกบุญจันทร์
  หน่วยงาน / บริษัทขนมเทียนเสวย(ชิดดวง กนกมณี)
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่ออนุรัตน์ อยู่นาค
  หน่วยงาน / บริษัทเห็ดปริญญา
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อจุฬาลักษณ์ มาพ่วง
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านสมุนไพรบุญช่วย
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อศุภฤกษ์ ปานทอง
  หน่วยงาน / บริษัทชูไทยการค้า
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อรุจิรัตน์ บัวหลาย
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและป้องกันโรค
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อพงศ์สุภา เจียรธนากุล
  หน่วยงาน / บริษัทแชมพูสมุนไพร 8 เซียน
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อเอี่ยม ลอยปลิว
  หน่วยงาน / บริษัทสินค้าชุมชน
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่ออัญชลิดา เมืองขวัญใจ
  หน่วยงาน / บริษัทมะขามแช่อิ่มโบราณคุณย่า
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อณัฏฐพล แก้วผัด
  หน่วยงาน / บริษัทณัฏฐพล เทรด
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชื่อธิดารัตน์ ใจนวน
  หน่วยงาน / บริษัทสเตย์ชิลล์
  เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์