ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อสิทธิศักดิ์ เฉลิมสุขสันต์
หน่วยงาน / บริษัทร้านออยเนื้อย่างเกาหลี
เครือข่ายจังหวัดยโสธร
ประธานเครือข่าย ยโสธร
 • ชื่อนภษร เพ็งวงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทนภษร คลิสตัล
  เครือข่ายจังหวัดยโสธร
 • ชื่อวรวุฒิ สินโคกสูง
  หน่วยงาน / บริษัทเกิดคำ
  เครือข่ายจังหวัดยโสธร
 • ชื่อสุรชัย ทองทศ
  หน่วยงาน / บริษัทการผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นมันปะหลัง
  เครือข่ายจังหวัดยโสธร
 • ชื่อนงค์ เกียรติศักดิ์เจริญ
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพื้นบ้าน
  เครือข่ายจังหวัดยโสธร
 • ชื่อคณิต มิ่งไชย
  หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มชุมชนวัดดอนพระเจ้า(เครื่องประดับ)
  เครือข่ายจังหวัดยโสธร
 • ชื่อฉลอง ฝากาทอง
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนไส้อั่ว แม่ปิง
  เครือข่ายจังหวัดยโสธร
 • ชื่อนงนุช ทิราธรรม
  หน่วยงาน / บริษัทJR Farm
  เครือข่ายจังหวัดยโสธร
 • ชื่อวสันต์ มิวรรณ์เนตร
  หน่วยงาน / บริษัทชมคราม
  เครือข่ายจังหวัดยโสธร
 • ชื่อนลินทิพย์ บุญทรัพย์ษิณ
  หน่วยงาน / บริษัทบัวบุญ บิสิเนส (NB business co.,ltd)
  เครือข่ายจังหวัดยโสธร
 • ชื่อธนุตธร บุญเสนอ
  หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจไร่ภูมิแจ่ม
  เครือข่ายจังหวัดยโสธร