ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อสถาพร ฉายะโอภาส
หน่วยงาน / บริษัทพร่างพราวด์
เครือข่ายจังหวัดนครนายก
ประธานเครือข่าย นครนายก
 • ชื่ออัจฉรา สังสะโอภาส
  หน่วยงาน / บริษัทNadee Organic Farm
  เครือข่ายจังหวัดนครนายก
 • ชื่อชนัญชิดา บำรุงกิจ
  หน่วยงาน / บริษัทคุกกี้ยิ้มแฉ่ง
  เครือข่ายจังหวัดนครนายก
 • ชื่อสุมาลี นาคสุข
  หน่วยงาน / บริษัทหลากขะม้า
  เครือข่ายจังหวัดนครนายก
 • ชื่อชัยรัตน์ วิลัยวงษ์
  หน่วยงาน / บริษัทบ้านข้าวสวย
  เครือข่ายจังหวัดนครนายก
 • ชื่อสุภาณี สว่างเวียง
  หน่วยงาน / บริษัทสวนแม่นวนจันทร์
  เครือข่ายจังหวัดนครนายก
 • ชื่อนาวี ผาจันทร์
  หน่วยงาน / บริษัทร้านอีซี่ นาว
  เครือข่ายจังหวัดนครนายก
 • ชื่อพัชรี จันทร์ภิวัฒน์
  หน่วยงาน / บริษัทRice 23 Farm
  เครือข่ายจังหวัดนครนายก
 • ชื่อนงนุช เทียมณรงค์
  หน่วยงาน / บริษัทงามลมัย
  เครือข่ายจังหวัดนครนายก
 • ชื่อชัชวาล ในระหว่างพิมพ์
  หน่วยงาน / บริษัทภัตตาคาร ไฮโซ
  เครือข่ายจังหวัดนครนายก
 • ชื่อยุพิน คล่องจิตร์
  หน่วยงาน / บริษัทกิมซุน หมูปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  เครือข่ายจังหวัดนครนายก