ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
    2016-04-18
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล ภายใต้กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดให้แก่ผู้ผลิต/ผูู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่น Lamphun Brand / GI ของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล ภายใต้กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดให้แก่ผู้ผลิต/ผูู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่น Lamphun Brand / GI ของจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความสำคัญของตราฮาลาล และขั้นตอยการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล" และ "ฮาลาล ตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสินค้าและความสำเร็จของธุรกิจฮาลาล : นานาซะป่ะปิ้งย่าง " ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี จังหวัดลำพูน และนำผู้ประกอบการศึกษาดูงานในวันที่ 19-21 เมษายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร