ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
    2016-05-30
    อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “พัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์” ต่อเนื่องวันที่สอง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “พัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์”เป็นวันที่ 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยวันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ไอที การจัดทำเว็บไซต์ www.thaicommercestore.com เคล็บลับการจัดทำร้านค้าออนไลน์ และเทคนิคการใช้ Line / Facebook เพื่อส่งเสริมธุรกิจและให้ผู้ประกอบการใช้ e-Commerce ในการประกอบธุรกิจ และเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการตลาด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP , GI , Organic , Halal ผู้ประกอบการทั่วไป ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 60 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จังหวัดลำพูน