ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อธุรกิจช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
    2016-05-30
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “พัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “พัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์” ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559 ในรูปแบบของการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ไอที การจัดทำเว็บไซต์ การถ่ายภาพเพื่อลงเว็บไซต์ เคล็บลับการจัดทำร้านค้าออนไลน์ และเทคนิคการใช้ Line / Facebook เพื่อธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ e-Commerce ในการประกอบธุรกิจ และเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการตลาด ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP , GI , Organic , Halal ผู้ประกอบการทั่วไป ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 60 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จังหวัดลำพูน