ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
    2016-05-03
    วิทยากรบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ณ บ้านธิหลวง หมู่ 3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. นางจิราภรณ์ วงศ์เจริญไพร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รับเชิญร่วมบูรณาการการเป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญและการพัฒนาตลาดเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านธิหลวง หมู่ 3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยระดมวิทยากรจากทุกกลุ่มงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 จำนวน 50 คน ร่วมรับฟังการอบรมฯ เรื่องทิศทางตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ สถานการณ์ทั่วไปของการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของไทย ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อตลาดสินค้าเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเกษตรกรอำเภอบ้านธิส่วนใหญ่เพาะปลูก ลำไย และข้าวเป็นหลัก