ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
    2016-05-03
    เปิดตัว "โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน"

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดตัว "โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน" ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการตอบรับนโยบายรัฐ ร่วมสร้างความแข็งแกร่งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้า กระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากฐานราก โดยอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นพลังสำคัญในการเร่งรัดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ประชารัฐ" ที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนผสานความร่วมมือกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ฐานรากให้มีความมั่นคง ผนวกกับความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ในเรื่องแนวทางการเร่งรัดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการใช้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ผ่านการกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านในวงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้เกิดการนำเงินทุนไปพัฒนาสินค้าชุมชนหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จึงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยร่วมกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ดำเนินการต่อเนื่องตามแนวทางข้างต้น ในการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการดำเนินการจัดทำ "โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมความรู้เพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุน การบริหารธุรกิจในชุมชน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ อันนำไปสู่ยั่งยืนในอนาคต โดยผู้สนใจสามารถติดตามตลาดประชารัฐผ่านทางเว็บไซต์ www.ตลาดชุมชน.com , www.ChumchonMarket.com