ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
    2016-04-28
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Synergizing Collaboration 2016 : สร้างธุรกิจไทยมั่นคงและยั่งยืน" ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นางดวงเดือน กลมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และว่าที่ ร.ต.ชนะ ไชยชนะ ประธานเครือข่ายบิสคลับลำพูนพร้อมผู้ประกอบการในเครือข่ายบิสคลับลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Synergizing Collaboration 2016 : สร้างธุรกิจไทยมั่นคงและยั่งยืน" ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 - 30 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีการรวมตัวกันและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่เข้มแข็ง เพิ่มความหลากหลายของการให้บริการ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้มากขึ้น