ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
  • 2016-04-26
    ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายธุรกิจและเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพและการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมการพัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อยกระดับสู่การค้าสากล และมีกำหนดจัดแค้มป์เครือข่ายธุรกิจภาคเหนือตอนบน 1 (Northern 1 Biz Camp) จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายธุรกิจและเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการการศึกษา อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) และอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวน 200 คน (จังหวัดละ 50 คน)

ครั้งที่ 2 การฝึกอบรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาเครือข่ายธุรกิจและเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่ 1 จำนวน 40 คน (จังหวัดละ 10 คน)

จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ e – mail : northern1bizcamp@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท 325 บิซิเนส จำกัด ผู้รับจ้างดำเนินงาน (Organizer) คุณนฤชา เชี่ยวสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 8818466 / 081 – 9517724

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ > หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ >http://www.aecthaibiz.com/province/news_detail.html…