ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อปภากร งามเจริญจิต
หน่วยงาน / บริษัทบจก.ทรูแมเนจเม้นท์
เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
ประธานเครือข่าย พิจิตร
  • วีระทรัพย์ สุรวัฒนานนท์กรรมการ

  • ธิติมา ฤทธิไพโรจน์กรรมการ

  • ดวงพร ไวยวาศน์กรรมการ

  • ลำพวน เฟื่องปรางค์กรรมการ

  • ทองนัชชา วรรณพฤกษ์กรรมการ

  • วิษรุช สมศรีแสงกรรมการ

  • ศิริน มากซุงกรรมการ

  • มนสิชา ธนพงศ์พันธ์กรรมการ