ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อปภากร งามเจริญจิต
หน่วยงาน / บริษัทบจก.ทรูแมเนจเม้นท์
เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
ประธานเครือข่าย พิจิตร
 • ธีรภัทร์ บุญผ่องกรรมการ

 • ภัททนันทน์ บุญสารกรรมการ

 • วิทวัส ปรีชาจารย์กรรมการ

 • รัชนีกร ศุภตระกูลกรรมการ

 • รัตนชัย กุญชรกรรมการ

 • มนสิชา ธนพงศ์พันธ์กรรมการ

 • อัครวิทย์ เมฆเจริญกรรมการ

 • ดวงกมล นิลพงษ์กรรมการ

 • ปริญญา สง่าวงค์กรรมการ

 • ภฤชฎา ศรีเหนี่ยงกรรมการ

 • สุทธิพงษ์ จันทรมณีกรรมการ

 • ธิติมา ฤทธิไพโรจน์กรรมการ

 • ดวงพร ไวยวาศน์กรรมการ

 • ลำพวน เฟื่องปรางค์กรรมการ

 • วิษรุช สมศรีแสงกรรมการ

 • ศิริน มากซุงกรรมการ

 • เฉลิมพล อารีย์เกื้อตระกูลกรรมการ