ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์
หน่วยงาน / บริษัทดีดี ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานเครือข่าย สุราษฎร์ธานี
  • สุธาทิพย์ หวันจิกรรมการ

  • นันทวิทย์ จักสานกรรมการ

  • สันติวรรธน์ จุไรรัตน์กรรมการ

  • ชาคริยา หนูขาวกรรมการ

  • ศรศักดิ์ อนันต์กรรมการ

  • แสน อินทรโชติกรรมการ

  • วินัย บุญศรีสวัสดิ์กรรมการ

  • สุรีย์พร ฉัตรมั่งมีกรรมการ