ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อกัญญพัชร รัตนพันธ์
หน่วยงาน / บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
เครือข่ายจังหวัดสตูล
ประธานเครือข่าย สตูล
  • ธัญเทพ โต๊ะปลัดกรรมการ

  • หทัยกาญจน์ ยูฮันเงาะกรรมการ

  • ศศิธร อึ้งสกุลกรรมการ

  • มนทิรา บาราสันกรรมการ