ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ
หน่วยงาน / บริษัทSmooth Pack
เครือข่ายจังหวัดสงขลา
ประธานเครือข่าย สงขลา
 • พร้อมสิน ชูนันท์กุลศรีกรรมการ

 • เนาวรัตน์ ธรรมกิจวัฒนากรรมการ

 • สารภี อิสโรกรรมการ

 • พรรณวลัย ถาวรทวีวงษ์กรรมการ

 • พิชย จุลประสิทธิ์พงษ์กรรมการ

 • หนึ่งฤทัย เขื่อนแก้วกรรมการ

 • คุณัญญา แก้วหนูกรรมการ

 • ประพันธ์ ฉลวยธนาพรกรรมการ

 • อมรรัตน์ ธรรมรัตน์กรรมการ

 • ปราโมทย์ มณีแจ่มใสกรรมการ

 • ปริยากร ธรรมพุทธศิริกรรมการ

 • ธนพล วัชรสมพรกรรมการ

 • ชมพรรษ สุดคงกรรมการ