ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อภาณุมาศ ชนากานต์
หน่วยงาน / บริษัทพี.เอส.เลเธอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
ประธานเครือข่าย นราธิวาส
 • เจตน์ มาหามะกรรมการ

 • กุแวราย๊ะ กูโนกรรมการ

 • นงลักษณ์ ลิ่มทวีกูลกรรมการ

 • นูรีมา ซูกรรมการ

 • มูหามัดซอบรี เซะบากอกรรมการ

 • นุสรัตน์ อามะกรรมการ

 • ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดชกรรมการ

 • ไพลิน กมลกรรมการ

 • นูรีดา บาตูเซ็งกรรมการ

 • กุแวราย๊ะ กูโนกรรมการ

 • นูรมา สะนิกรรมการ

 • เพียงระพี ปฐมศิริกุลกรรมการ

 • ประสิทธิ์ ชัยกิจวัฒนะกรรมการ

 • วันเพ็ญ มังกรกรรมการ