ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อประวิทย์ ศิริไชย
หน่วยงาน / บริษัทซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยะลา
เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
ประธานเครือข่าย ปัตตานี
 • เอกรัตน์ โกวิทยากรรมการ

 • กฤติเดช จันทรารังษีกรรมการ

 • กรัณฑ์ กัลป์จารุกรรมการ

 • วราลักษณ์ ตั้งฤกษ์วราสกุลกรรมการ

 • ณัฐวุฒิ นิธิอุทัยกรรมการ

 • อมรรัตน์ ตั้งฤกษ์วราสกุลกรรมการ

 • ธนกฤต ศิริไพรวันกรรมการ

 • วลีภรณ์ เจนสุริยวัฒน์กรรมการ

 • จินห์จุฑา ศุภศรีกรรมการ

 • เปี่ยมศักดิ์ ภูมิแสงนภากรรมการ

 • ภรัณยู เจริญกรรมการ

 • ณัฐนันท์ ปิติเจริญกรรมการ