ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อชัยกานต์ มาแทน
หน่วยงาน / บริษัทบริษัท ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
ประธานเครือข่าย พัทลุง
  • ภุมรินทร์ เซี่ยงฉินกรรมการ

  • อัญชลี แสงอรุณกรรมการ

  • อติวิชญ์ สุขทองกรรมการ

  • ธนบดี เจ้ยจูกรรมการ

  • ยุพิน ด้วงไพรีกรรมการ

  • ปิยวรรณ์ ตันสุวรรณกรรมการ

  • ปฤษฎี สงนุ้ยกรรมการ