ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อชัยกานต์ มาแทน
หน่วยงาน / บริษัทบริษัท ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
ประธานเครือข่าย พัทลุง
 • ศุภกฤต จันทระเสนกรรมการ

 • ณัฐกานต์ ดุษฏีศุภการย์กรรมการ

 • อาภรณ์ ปานทองกรรมการ

 • ดำริห์ ทองนุ้ยกรรมการ

 • สุทธิพงศ์ แก้วสงกรรมการ

 • ประทิ่น นาคมิตรกรรมการ

 • สิริลักษณ์ หนูมีกรรมการ

 • รณชัย อเปสริยโยกรรมการ

 • ประเสริฐ ชำนาญเวทย์กรรมการ

 • ณัฐกุล รอดเนียมกรรมการ

 • กฤตนน ช่วยแท่นกรรมการ

 • กุลภา แสงเสงี่ยมกรรมการ

 • นุชรี ชูรัตน์กรรมการ

 • เอกณรินทร์ ไชยรัตน์กรรมการ

 • ตรัยรัตน์ คำคงกรรมการ

 • อัญชลี แสงอรุณกรรมการ

 • วรานิษฐ์ เกียรตินันทภัทร์กรรมการ