ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อนายประเวช ชิตจันทร์
หน่วยงาน / บริษัทมีดพร้านาป้อ
เครือข่ายจังหวัดตรัง
ประธานเครือข่าย ตรัง
 • กมล วรพงศ์พัฒน์กรรมการ

 • ฉวีวรรณ ช่วยระดมกรรมการ

 • สุภร พรมจิตร์กรรมการ

 • ปราณี ชูเมฆากรรมการ

 • ศุภพงศ์ จันทรพิศาลกรรมการ

 • สุวรรณี ต่างจิตร์กรรมการ

 • เสาวนีย์ วังช่วยกรรมการ

 • สุภาพร คล้ายคงกรรมการ

 • อภิสรา ดำคงกรรมการ

 • สุเมธ จอมแพ่งกรรมการ

 • อาณัติ ซินมุขกรรมการ

 • สุทัศน์ ชยันต์เกียรติกรรมการ