ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อจารุวรรณ พัฒนแก้ว
หน่วยงาน / บริษัทร้าน คุ้งน้ำ สุพรรณบุรี
เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานเครือข่าย สุพรรณบุรี
  • สุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์กรรมการ

  • สมบัติ เส็งหลวงกรรมการ

  • สมยศ เต็มวิริยะนุกูลกรรมการ

  • ชิณวัฒน์ สุขสมบูรณ์กรรมการ

  • สมพงษ์ ศรีศักดากรรมการ

  • ณัฐฐากุล พันธ์ธีรศรีกรรมการ

  • เกสรา ปลัดศรีช่วยกรรมการ