ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่ออนันต์ ดอกกุหลาบ
หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว
เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานเครือข่าย สุพรรณบุรี
  • สุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์กรรมการ

  • สมบัติ เส็งหลวงกรรมการ

  • สมยศ เต็มวิริยะนุกูลกรรมการ

  • ชิณวัฒน์ สุขสมบูรณ์กรรมการ

  • สมพงษ์ ศรีศักดากรรมการ

  • ณัฐฐากุล พันธ์ธีรศรีกรรมการ