ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อ
หน่วยงาน / บริษัท
เครือข่ายจังหวัด
ประธานเครือข่าย
  • นิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์กรรมการ

  • ปุญญิศา นิ่มนวนกรรมการ

  • อลิตา สีเขียวสดกรรมการ

  • นวลฉวี สอาดศรีกรรมการ

  • สมเกียตริ จันทร์ตากรรมการ

  • กนก แสงสว่างกรรมการ

  • พิรญาณ์ น่วมด้วงกรรมการ