ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อชาตรี จินดารัตน์
หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี
เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานเครือข่าย สมุทรสงคราม
  • วรพงษ์ แสงเจริญถาวรกรรมการ

  • คงเดช ทองเรืองกรรมการ

  • บุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์กรรมการ

  • อุดร มณีแสงกรรมการ

  • พัชราภรณ์ รุ่งศรีกรรมการ

  • รัชดาพร เอี่ยมสะอาดกรรมการ

  • บัณฑิต ป้านสวาทกรรมการ

  • ธัญรัช ลิมปนิลชาติกรรมการ