ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่ออภิวัฒน์ อรุณธีรพจน์
หน่วยงาน / บริษัทชลสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานเครือข่าย สมุทรสาคร
 • นฤพนธ์ ธนารักษ์สิริถาวรกรรมการ

 • เสริมศักดิ์ วงศ์ชัยกรรมการ

 • บดีพงศ์ ทรัพย์วงศ์เด่นกรรมการ

 • สุพจน์ แสงเทวาภรณ์กรรมการ

 • สรศักดิ์ ถวัลย์ภูวนาถกรรมการ

 • จิรัฏฐ์ อริยรัตนหิรัญกรรมการ

 • เมธาวี ฤทัยรุ้งกรรมการ

 • ศนัธนันท์ ผลบริรักษ์กรรมการ

 • บุญชัย งามสุจริตกรรมการ

 • จิตราวดี พุ่มสุวรรณ์กรรมการ

 • วิธาน สุขวาณิชวิชัยกรรมการ

 • ชุติธร เหล่าเรืองเลิศกรรมการ

 • เสาวภาคย์ จันทร์จรัสวัฒนากรรมการ

 • พงษ์ศักดิ์ อริยวงศ์วิวัฒน์กรรมการ

 • ประยูร จิรเจษฎาพรกรรมการ

 • ชนะชัย สมบูรณ์กรรมการ