ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อ
หน่วยงาน / บริษัท
เครือข่ายจังหวัด
ประธานเครือข่าย
 • อนงค์ ล้อมลิ้มกรรมการ

 • ทีปกาญจน์ ตันติพิสิษฐ์กรรมการ

 • พงศา ศรีสุทธิสอาดกรรมการ

 • ศิริพงศ์ ก้อนทรัพย์กรรมการ

 • วีระศักดิ์ ชัยวรกรรมการ

 • ภิญโญ วัชรานันทกุลกรรมการ

 • สรศักดิ์ วงศ์พานิชกรรมการ

 • พันรณี ลิ่มเกิดผลกรรมการ

 • เขมชาติ พิทักษ์กรรมการ

 • บุญชู สิริมุสิกะกรรมการ

 • รัชชประภา ชูแก้วกรรมการ

 • นลินา จันทะฟองกรรมการ