ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อธรรมพลก์ ศรีสกุล
หน่วยงาน / บริษัทท่าจำปี จำกัด
เครือข่ายจังหวัดพะเยา
ประธานเครือข่าย พะเยา
 • สุเมธ เตชะกุลวิโรจน์กรรมการ

 • จรรยา เวชชศาสตร์กรรมการ

 • สุทธิพงศ์ แก้วมูลกรรมการ

 • จินตนา จันจองคำกรรมการ

 • ธีรัตน์ ดาวไชสงกรรมการ

 • ฤทัยภัทร พิมลศรีกรรมการ

 • สันติวัฒน์ พิทักษ์พลกรรมการ

 • ธิติมา หอมวุฒิวงศ์กรรมการ

 • จักรทอง ทองจัตุกรรมการ

 • ณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตรกรรมการ

 • นันทนา จักร์ภรีศิริสุขกรรมการ

 • จารุณี แก้วมูลกรรมการ

 • จำรัส เลาวสัตย์กรรมการ

 • ชัยพร วงศ์สถาพรชัยกรรมการ

 • โกวิท ไชยเมืองกรรมการ

 • ดลพร ธรรมชัยกุลกรรมการ

 • ประกอบศิริ ภักดีพินิจกรรมการ

 • บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติกรรมการ

 • จรัส สุทธิกุลบุตรกรรมการ

 • พิชิต วงศ์หนองเตยกรรมการ

 • รัชนีกร แซ่จ๋าวกรรมการ

 • เยาวดี ศรีคำฝั้นกรรมการ

 • ผดุงเกียรติ ลอยศศิธรนันท์กรรมการ

 • มานพ หาลือกรรมการ