ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อสาธิต ยอดดำเนิน
หน่วยงาน / บริษัทเจ.ทราเวล เซอร์วิส
เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานเครือข่าย กาญจนบุรี
 • เจนจบ ชูชีพกรรมการ

 • กาญจนา คูหากาญจน์กรรมการ

 • รุศดา วรุณธันยธรกรรมการ

 • กัญญ์ศิริ ยิ้มประสิทธิ์กรรมการ

 • ธงชัย กอบเกื้อชัยพงษ์กรรมการ

 • พิตรพิบูล นัยเกตุกรรมการ

 • วรวัฒน์ แสนพินิจกรรมการ

 • วรสุดา สุขารมณ์กรรมการ

 • กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์กรรมการ

 • เมทิกา อำนาจเจริญพรกรรมการ

 • วัชรินทร์ อังคณาสิริกุลกรรมการ

 • สุคันธา บัวซ้อนกรรมการ

 • อภิวรรณ์ ปิ่นทศิริกรรมการ

 • ธนภค ตันติอาภากุลกรรมการ

 • บุญตรี แสงประชาธนารักษ์กรรมการ