ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อวัชรินทร์ อังคณาสิริกุล
หน่วยงาน / บริษัทเอ.อี.ซี. สยามแอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด
เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานเครือข่าย กาญจนบุรี
  • เจนจบ ชูชีพกรรมการ

  • กฤษณ์วัชร์ ปาปะกังกรรมการ

  • สุคันธา บัวซ้อนกรรมการ

  • พิตรพิบูล นัยเกตุกรรมการ

  • กัญญ์ศิริ ยิ้มประสิทธิ์กรรมการ

  • พีรพัทร์ นิยมพันธ์กรรมการ

  • บุญตรี แสงประชาธนารักษ์กรรมการ