ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชุติมา สมุทร
หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดภัยบ้านโคกเดื่อ
เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์
ประธานเครือข่าย นครสวรรค์
  • เกษม กงสินกรรมการ

  • ประสาท สุขใจกรรมการ

  • นิพนธ์ พงษ์วิชรารักษ์กรรมการ

  • สาธร ทรัพย์รวงทองกรรมการ

  • จาตุรพร วีระเศรษฐกุลกรรมการ

  • ปรีชา ดิเรกวุฒิกุลกรรมการ

  • ธนาเทพ ถึงสุขกรรมการ

  • ภูวนัตต์ อุดมวงศ์ทรัพย์กรรมการ