ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อณรุจ ฤทธิ์เติม
หน่วยงาน / บริษัทศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์
ประธานเครือข่าย นครสวรรค์
 • ทรรศนีย์ ทานอุทิศกรรมการ

 • กัลยรัตน์ กลิ่นศรีกรรมการ

 • จีรภา ลอยเมฆกรรมการ

 • ไพโรจน์ หวังดีกรรมการ

 • นันทนา เกษกำจรกรรมการ

 • ช่อทิพย์ ปิ่นวัฒนะกรรมการ

 • นิพนธ์ ธรรมวิโรจน์ศิริกรรมการ

 • พลอยไพลิน พูลบูลย์กรรมการ

 • ณัฐ รุ่งเจิดฟ้ากรรมการ

 • กิตติพงศ์ บัวบุตรกรรมการ

 • วีรภัทร วิบูลย์วัฒนกิจกรรมการ

 • วาสนา อัศรานุรักษ์กรรมการ

 • สุธาสินี สุพิชญางกูรกรรมการ