ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อณัฐญา ถิ่นธรรม
หน่วยงาน / บริษัทHoney Dee Bee Farm
เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
ประธานเครือข่าย เชียงใหม่
  • ประกิตติ์ โกสุรัตน์กรรมการ

  • สาวิตรี สาโรจน์กรรมการ

  • สุภาพร นาคเจริญพรกรรมการ

  • เทพทัย สริยลักษณ์กรรมการ

  • มนธิรา พวงแก้วกรรมการ

  • อำภาพร ศรีแท่นแก้วกรรมการ

  • ณัฐณิชา คำมูลใจกรรมการ

  • จันทร์สรวย จิตเกษมกรรมการ

  • ณัฐวุฒิ โล่ห์ชนะเจริญพรกรรมการ