ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อเจษฎา กัลยาบาล
หน่วยงาน / บริษัทjetsada studio
เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ประธานเครือข่าย สกลนคร
  • กิตติ แสนอุบลกรรมการ

  • ธัญญลักษณ์ ทวีกิตติพันธ์กรรมการ

  • สมร ภูผาศรีกรรมการ

  • วิไลภรณ์ จันทะลุนกรรมการ

  • ปรารถนา โสภากรรมการ

  • พิระ ประเสริฐก้านตงกรรมการ

  • รากี เหง้าน้อยกรรมการ

  • เด่นนะภา วงห์ใหญ่กรรมการ

  • อสวสันต์ บุญรักษากรรมการ