ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อพงศวัชร์ วรวัชรจิตต์เมธา
หน่วยงาน / บริษัทชบาพารวย
เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
ประธานเครือข่าย ปทุมธานี
  • สุภา ชัยมานะเดชกรรมการ

  • กรธวัช เพิ่มพงศาเจริญกรรมการ

  • พัชรี ดิศรานนท์กรรมการ

  • นงลักษณ์ พงษ์เพียจันทร์กรรมการ

  • ไชยชนะ ศรีใหม่กรรมการ

  • อัญชลี โพธิพินิจกรรมการ

  • ธันยนันท์ ปิติวัฒนโรจน์กรรมการ

  • อมรศรี จันดอกรักกรรมการ

  • ปัญญา ชัยรัตนพานิชกรรมการ

  • จรัล มานะโอสถกรรมการ