ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อทองใบ ไชยสิงห์
หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชาวนา บ้านนอก ชาวนาของพระราชา
เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานเครือข่าย กาฬสินธุ์
  • สหมิตร ภูวิภาศกรรมการ

  • สมาน อะมะมูลย์กรรมการ

  • นัฐพร มหิพันธุ์กรรมการ

  • พราวนภา โคตะบินกรรมการ

  • อัดสา ดอนถวิลกรรมการ