ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อกัลย์ชฎารัตน์ ปัญญาวงค์
หน่วยงาน / บริษัทน่านตะวันฟาร์ม
เครือข่ายจังหวัดน่าน
ประธานเครือข่าย น่าน
 • เมธาพร ทองสีดำกรรมการ

 • กมลทิพย์ ธารสว่างดำรงค์กรรมการ

 • รพีพงศ์ อุ่นอบธิรศรีกรรมการ

 • วัชรี พรมทองกรรมการ

 • ณัฐาศินี เสฏฐพงศ์โชคกรรมการ

 • ญภา มูลทิกรรมการ

 • วรภรณ์ ศรีประเสริฐกรรมการ

 • กัลยกมล สูงสว่างกรรมการ

 • อารีย์ เพ็ชรรัตน์กรรมการ

 • สินีนาฎ ฟุ้งพงศธรกรรมการ

 • นิตยา ธิเนตร์กรรมการ

 • รชฏ จิณเสนกรรมการ