ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อเสรีรัฐพล คำหว่าง
หน่วยงาน / บริษัทจิรสินทรัพย์สมบูรณ์
เครือข่ายจังหวัดน่าน
ประธานเครือข่าย น่าน
 • กมลทิพย์ ธารสว่างดำรงค์กรรมการ

 • วรพจน์ รอดวิเศษกรรมการ

 • รพีพงศ์ อุ่นอบธิรศรีกรรมการ

 • แจ่มใส ต๊ะแก้วกรรมการ

 • ศศิวิมล วงษ์ยี่กุลกรรมการ

 • วัชรี พรมทองกรรมการ

 • กัลย์ชฎารัตน์ ปัญญาวงค์กรรมการ

 • ณัฐาศินี เสฏฐพงศ์โชคกรรมการ

 • พัชริน สงค์ประเสริฐกรรมการ

 • ญภา มูลทิกรรมการ

 • วรภรณ์ ศรีประเสริฐกรรมการ

 • เดชา ศิรนรเศรษฐ์กรรมการ

 • กัลยกมล สูงสว่างกรรมการ

 • วรากร เกศทับทิมกรรมการ

 • สินีนาฎ ฟุ้งพงศธรกรรมการ

 • นิตยา ธิเนตร์กรรมการ

 • ชาญชัย ลิ้มสุวรรณกรรมการ