ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อวิชัย จักรวัฒนา
หน่วยงาน / บริษัทรพ.เขลางค์นคร-ราม
เครือข่ายจังหวัดลำปาง
ประธานเครือข่าย ลำปาง
 • ธนา แก้วนิลกรรมการ

 • ลาวัลย์ ยิ้มละมัยกรรมการ

 • กอบเกื้อ งามจิตอนันต์กรรมการ

 • สุธานี เยาวพัฒน์กรรมการ

 • พิมพร เทพปินตากรรมการ

 • สมพร สายปันกรรมการ

 • สมศักดิ์ หงษ์วิเศษกรรมการ

 • ภัคร์ฑิลา สายเทพกรรมการ

 • ศิริวรรณ สะพานแก้วกรรมการ

 • ธนิกา ฉิมพลีกรรมการ

 • จิรโรจน์ พรหมไชยวงค์กรรมการ

 • สมเกียรติ วังในกรรมการ

 • จิราพัชร มะเริงสิทธิ์กรรมการ

 • เจตน์สฤษฎิ์ กล้ากลางสมรกรรมการ

 • อดิเรก สวยสดกรรมการ

 • พิทักษ์ ใจเที่ยงกรรมการ

 • ศิริวรรณ์ แซ่หางกรรมการ

 • นภัสนันท์ สินธุชัยกรรมการ

 • เวโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์กรรมการ