ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อรัชเกล้า ศรีรัตนพรรณ
หน่วยงาน / บริษัทเอาล์แคสเซิล ซีพีอาร์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น
ประธานเครือข่าย ขอนแก่น
  • วิรัช โนนทิงกรรมการ

  • กิตติพงษ์ มีไธสงกรรมการ

  • เอื้ออารี ศิริพันธ์กรรมการ

  • สุวภัทร์ อ่อนแก้วกรรมการ

  • สุเทพ ช่างเกวียนกรรมการ

  • นายประสมสุข สงวนเงินกรรมการ

  • ศศมณฑ์ biz1969 มหาศิริกุลกรรมการ

  • แก่นจันทร์ สนอุปกรรมการ

  • สุลักคณา เกษพานิชกรรมการ