ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อนพทัต บุณยเกียรติ
หน่วยงาน / บริษัทดรีมจ๊อคกี้ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดส่วนกลาง
ประธานเครือข่าย ส่วนกลาง
  • ธนธัช พัฒนเสรีเสถียร กรรมการ

  • คมสันต์ จันทหาร กรรมการ

  • รัศมีจันทร์ เตชะวิเชียร กรรมการ

  • อุดมรัตน์ อยู่แสง กรรมการ

  • กรกมล พลเยี่ยม กรรมการ

  • คันธวรรณ ชื่นภิรมย์ กรรมการ