ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อ
หน่วยงาน / บริษัท
เครือข่ายจังหวัด
ประธานเครือข่าย
  • ธนานุช วงษ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการ

  • สุพจน์ สำลีแก้ว กรรมการ

  • เอกสยาม ลือสวัสดิ์ กรรมการ

  • เกรียงศักดิ์ แว่นมณี กรรมการ

  • ภาคภูมิ เพิ่มมงคล กรรมการ

  • กัลยาณี จิราจินต์ กรรมการ

  • สุวรรณ ทัศมากร กรรมการ

  • เมธ์วดี เรียววิไลสุข กรรมการ

  • ธนธัช พัฒนเสรีเสถียร กรรมการ