ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่ออุไรวรรณ อุ่นอบ
หน่วยงาน / บริษัทกลุ่มแม่บ้านเสียวใหม่พัฒนา
เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานเครือข่าย ศรีสะเกษ
  • ชิษณุพงศ์ ไสวกรรมการ

  • คัมภีร์ นันคะกรรมการ

  • วรวุฒิ สุจริตกรรมการ