ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อสิทธิพงษ์ สุทธิศักดิ์ภักดี
หน่วยงาน / บริษัทร้านป็อบอาย สปอร์ต
เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ
ประธานเครือข่าย ชัยภูมิ
  • วุฒิพงษ์ ครอบบัวบานกรรมการ

  • ลัดดา ตั้งรัตนะกรรมการ

  • กุลภัครศรณิ์ เหล่าสินชัยกรรมการ