ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อชญานิษฐ นาควัชระ
หน่วยงาน / บริษัทNamo Group
เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานเครือข่าย สมุทรปราการ
  • อุษา ผ่องแผ้วกรรมการ

  • ศศิกุลภัทร สมสวยกรรมการ

  • มณีรัตน์ ประสพเมตกรรมการ

  • นพดล ขันทองกรรมการ

  • อรอุษา ศรีไพบูลย์กรรมการ

  • เยาวภา จินเสถียรกรรมการ

  • กัลยา พุทธรักษากรรมการ

  • นริศราวรรณ กุนอกกรรมการ

  • บุปผาชาติ ฟังสำเนียงกรรมการ