ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อเดชา นาวาน้อย
หน่วยงาน / บริษัทภูผาพญาไม้
เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
ประธานเครือข่าย สระบุรี
  • ธนาวดี มงคลวรธรรมกรรมการ

  • เลิศมณฑน์ฉัตร อัครวาทินกรรมการ

  • วรรณภา กิติโสภากุลกรรมการ

  • สุวารี มีเจริญกรรมการ

  • ปัทมา สนธิสัญญากรรมการ

  • ประยุทธ ผดุงไพรกรรมการ

  • พรเพ็ชร ขัตติยะราชกรรมการ