ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่ออาทิตย์ เคนโสม
หน่วยงาน / บริษัทเบฟ ซิสเท็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานเครือข่าย ปราจีนบุรี
 • พรทิพย์ ด้วงพิมพ์กรรมการ

 • โรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์กรรมการ

 • อภิสิทธิ์ พาณิชย์วรชัยกุลกรรมการ

 • วีรวุธ คร้ามฤทธิ์กรรมการ

 • ประภาส ธรรมวัฒน์วิมลกรรมการ

 • จงจิตร์ อรัญสิทธิ์กรรมการ

 • กนิษฐา วิณิชยกุลกรรมการ

 • วรพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนากรรมการ

 • ถวัลย์ บุญภักดีกรรมการ

 • สุพรัตน์ เลาหสินนุรักษ์กรรมการ

 • รัชนีย์ เทียบแก้วกรรมการ

 • ธัญนันท์ ทุมโจ้กรรมการ

 • นพดล เจียมเลิศประเสริฐกรรมการ

 • ศรีนวล ลาพงษ์กรรมการ

 • แดง ปิ่นแก้วกรรมการ

 • ณรงค์ สุ่นปานกรรมการ

 • ชินวัฒน์ สิทธิสารวัฒนชัยกรรมการ