ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อถวัลย์ บุญภักดี
หน่วยงาน / บริษัทอุทัยประสิทธิ์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานเครือข่าย ปราจีนบุรี
 • พรทิพย์ ด้วงพิมพ์กรรมการ

 • ระพีพรรณ ศิริวัฒน์ภัทรากรรมการ

 • วีรวุธ คร้ามฤทธิ์กรรมการ

 • จงจิตร์ อรัญสิทธิ์กรรมการ

 • วรพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนากรรมการ

 • ยอดชาย เมทนีกรชัยกรรมการ

 • สุพรัตน์ เลาหสินนุรักษ์กรรมการ

 • รัชนีย์ เทียบแก้วกรรมการ

 • ธัญนันท์ ทุมโจ้กรรมการ

 • แดง ปิ่นแก้วกรรมการ

 • ณรงค์ สุ่นปานกรรมการ

 • ชินวัฒน์ สิทธิสารวัฒนชัยกรรมการ

 • นิทัศน์ เสมาทองกรรมการ

 • ปิยะพัทธ์ อุดมสินกรรมการ

 • สมใจ จินากรรมการ

 • ชุ่ม ยะประดิษฐ์กรรมการ

 • จตุพร พิมพิสารกรรมการ

 • กัญญพัชร คำภากรรมการ

 • เปรียว พ้นภัยพิบัติกรรมการ