ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อประพันธ์ งามฉวี
หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านหนองขาหยั่ง
เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานเครือข่าย ฉะเชิงเทรา
  • อณัฐ กรรณิกากรรมการ

  • ภาวริน น้อยใจบุญกรรมการ

  • นภดล เตชะอมรานันท์กรรมการ

  • กชพรรณ ชอบสวนกรรมการ

  • ขวัญจิต จูเภากรรมการ

  • เบญจวรรณ จตุรงค์พาณิชย์กรรมการ

  • สนทนา ด้วงสอนกรรมการ

  • พิมพ์ชนก วรรณแจ่มกรรมการ