ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อธนภณ เข็มกลัดทอง
หน่วยงาน / บริษัทB'O Herb
เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานเครือข่าย ฉะเชิงเทรา
 • ศิวพร จันทร์คงกรรมการ

 • เมษา ทองศฤงคลีกรรมการ

 • ปราณี แสงจันทร์กรรมการ

 • ชัยรัตน์ โสธรนพบุตรกรรมการ

 • อณัฐ กรรณิกากรรมการ

 • วาสิณี แจ้งสุคนธ์กรรมการ

 • บานเย็น เข็มลายกรรมการ

 • อภิชาต องอาจณรงค์กรรมการ

 • วรกฤต นิ่มอนงค์กรรมการ

 • ภาวริน น้อยใจบุญกรรมการ

 • ประสิทธิ์ ศุภมิตรมงคลกรรมการ

 • นภดล เตชะอมรานันท์กรรมการ

 • นุสรา เตชะวงษ์ฉิมพลีกรรมการ

 • ณัฐวุฒิ วราราชกรรมการ

 • ณัฐยา ตันสวัสดิ์กรรมการ