สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะบก
 • วีรวุธ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตรผลไม้แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วีรวุธ เถรว่อง
 • วีรวุธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0854751564
 • อีเมล์
 • weerawut51564@gmail.com