สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงไส้เดือนและผลิตมูลไส้เดือน
 • สวาท 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พันธุ์ไส้เดือน มูลไส้เดือน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สวาท ตุ้ยปัน
 • สวาท 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-9754619
 • อีเมล์
 • 1234567@gmail.com