สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1919900013441
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิชชุดาฟาร์ม
 • วิชชุดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไก่สด ชิ้นส่วนไก่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มาตรฐานฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วิชชุดา หมาดหยัน
 • วิชชุดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0824296055
 • อีเมล์
 • Wichudafarm@gmail.com